Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników na nieczystości płynne

Burmistrz Kożuchowa informuje,

iż został uruchomiony nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe na terenie Gminy Kożuchów.

Rada Miejska w Kożuchowie w dni 26 kwietnia 2018r. podjęła uchwałę  w sprawie określenia zasad i trybu  udzielania dotacji celowej  na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe na terenie gminy Kożuchów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 27 kwietnia 2018r. poz. 1135).

Dotacja zostaje udzielona w wysokości 50 % kosztów realizacji inwestycji, nie więcej jednak niż:

 1. dla kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków:
 1. dla budynków jednorodzinnych – nie więcej niż 8 000,00zł., (słownie osiem tysięcy złotych)
 2. dla budynków wielorodzinnych (wspólnot mieszkaniowych) nie więcej niż 16 000,00zł., (słownie szesnaście tysięcy złotych),
 1. dla kosztów budowy szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe:
 1. dla budynków jednorodzinnych nie więcej niż 4 000,00zł., (słownie cztery tysiące złotych)
 2. dla budynków wielorodzinnych (wspólnot mieszkaniowych), nie więcej niż 8 000,00zł., (słownie osiem tysięcy złotych).
 3. Dotacją mogą zostać objęte wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków lub szczelnie bezodpływowe zbiorniki na nieczystości płynne zlokalizowane na nieruchomościach położonych na terenach, na których nie będzie budowana sieć kanalizacji sanitarnej.

Dotacja może zostać udzielona wyłącznie na dofinansowanie następujących kosztów związanych z realizacją inwestycji polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków:
1) koszty zakupu urządzeń i materiałów – fabrycznie nowych i zamontowanych po raz pierwszy;
2) koszty montażu.

Dotacja może zostać udzielona:
1) podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osobom fizycznym,
b) wspólnotom mieszkaniowym,
c) osobom prawnym,
d) przedsiębiorcom;
2) jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Dofinansowaniu nie podlegają:

 1. zbiorniki bezodpływowe o pojemności mniejszej niż 4 m3,
 2. zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczanie ścieków realizowane na obszarach gdzie istnieje techniczna możliwość przyłączenia posesji do istniejącej i planowanej realizacji sieci kanalizacji sanitarnej,
 3. koszty zakupu wyłącznie pojedynczych elementów (urządzeń) składających się na szczelny zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków,
 4. koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa,
 5. koszty demontażu zbiorników bezodpływowych, szamb, dołów gnilnych,
 6. koszty poniesione przed zawarciem umowy o udzieleniu dotacji takie jak mapy, badania wodno – gruntowe, projektowanie i inne opłaty
 7. koszty eksploatacji i konserwacji przydomowej oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.

 

W celu uzyskania Dotacji należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie pisemny wniosek
o udzielenie Dotacji celowej wraz z:

 1. pozwoleniem na budowę zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni ścieków* lub dokumentem świadczącym że dokonano zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli dot. budowy przydomowej oczyszczalni ścieków / szczelnego zbiornika bezodpływowego*, wraz z kopiami szkiców, rysunków, opinii, uzgodnień, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych zgodnie z art. 30 ust. 2 Prawa budowlanego,
 2. pisemne potwierdzenie niewniesienia sprzeciwu przez Starostwo Powiatowe w Nowej Soli co do zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków/ szczelnego zbiornika bezodpływowego*,
 3. aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową rejonu lokalizacji projektowanej przydomowej oczyszczalni ścieków /szczelnego zbiornika bezodpływowego*,
 4. zgoda wszystkich współwłaścicieli działki.

Formularze wniosków będą dostępne są w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie oraz na stronie internetowej urzędu.

Formularz wniosku