Zaproszenie stomatologów z terenu Gminy Kożuchów do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej w szkołach.

Burmistrz Kożuchowa zaprasza stomatologów z terenu Gminy Kożuchów do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach. Współpraca obejmować ma realizację postanowień art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078).

 

Ustawa zakłada zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach dentystycznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży efektywną opieką stomatologiczną oraz działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia jamy ustnej. Realizatorem programu może zostać lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci                   i młodzieży z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę    o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód                                 u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną na uczniami będzie wykonywał:

  • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
  • profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia,

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.                               o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży,                                 z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

 

Świadczenie będzie obejmowało dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kożuchów:

  1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Kożuchowie, ul. Chopina 11,
  2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kożuchowie, ul. 22 Lipca 1807 12,
  3. Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym, Mirocin Dolny 28.

 

Liczba placówek objętych świadczeniem zostanie ustalona w ramach zawartego porozumienia między organem a lekarzem. Realizacja zadania będzie odbywała się w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze porozumienie z gminą na świadczenie usług ogólnostomatologicznych. Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Kwota zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy w zakresie leczenia uczniów jest zmienna i dostosowana do potrzeb zdrowotnych ucznia.

Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1199).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie, ul. Rynek 1a, pok. 30, tel. 68 355 59 64.

Wstępne deklaracje współpracy należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Kożuchowie do dnia 15 listopada 2019r.